آیکون منو

آموزش


مرحله اول المپیاد کامپیوتر

تاس
0 00

توضیحاتی درباره مرحله اول المپیاد کامپیوتر

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
1 00

تعاریف اولیه

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
2 00

اصل جمع

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
3 00

اصل ضرب

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
4 00

اصل متمم

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
5 00

آزمون اول - شمارش

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
6 00

گراف چیست؟

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
7 00

مبانی کمینه و بیشینه

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
8 00

آزمون دوم - گراف و کمینه و بیشینه

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
9 00

مبانی روابط بازگشتی

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
10 0

مبانی احتمال

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
11 0

مبانی امیدریاضی

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
12 0

آزمون سوم - روابط بازگشتی، احتمال و امیدریاضی

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
13 0

مبنای دو

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
14 0

مبانی الگوریتم

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
15 0

آزمون چهارم - مبنای 2 و الگوریتم

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
16 0

منطق چیست؟

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
17 0

نظریه بازی ها چیست؟

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
18 0

آزمون پنجم - منطق و نظریه بازی ها

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی
19 0

آمادگی برای مرحله اول المپیاد کامپیوتر

پیکان چپ زرد پیکان چپ مشکی

برای یادگیری جذاب مرحله دو تستی آماده ای؟


به زودی . . .