آیکون منو
001

تعاریف اولیه

فاکتوریل

 

به ضرب اعداد 1 تا n ،n فاکتوریل می گویند. و به شکل n! نشان میدهند.

 

1 × 2 × 3 × ... × n = n!


 

مثال:

1 × 2 × 3 × 4 = 4! = 24

 

جایگشت

 

به ترتیب چینش چند شی درکنار هم جایگشت میگویند.

(این اشیا میتوانند عدد، حروف یا ... باشند)

 


 

مثال: تعداد جایگشت های دنباله (1, 2, 3) برابر 3! = 6 است.

 

3 2 1
2 3 1
3 1 2
1 3 2
2 1 3
1 2 3

 

اصل جمع